Επειδή πολλοί εχουν δυσκολία να σβήσουν αρχεία στα Windows 7 παραθέτω μερικές εντολές

Σβήσιμο αρχείου/φακέλου στα Windows 7 που δεν έχουμε τα δικαώματα σαν admin να τα σβήσουμε:

Έναρξη>Εκτέλεση> cmd
η Πλήκτρο των <WINDOWS> και <R> και μετά cmd

takeown /f file_name /d y
icacls file_name /grant administrators:F

takeown /f directory_name /r /d y
icacls directory_name /grant administrators:F /t

Τώρα μπορείτε να σβήσετε το αρχείο/φάκελο.

Τα παραπάνω μπορούμε να τα κάνουμε και με δεξί κλίκ στο αρχείο εάν εκτελέσουμε το ακολουθο αρχείο:

InstallTakeOwnerShip.reg
___________________________________________________
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
_________________________________________________________________

1) Αντιγράγετε τα παραπάνω στο Σημειωματάτιο και τα αποθηκεύεται σαν
InstallTakeOwnerShip.reg
2) Διπλό κλικ στο αρχειο και μετα ναι για την εκτέλεση.

Οταν θα κάνετε δεξί κλικ σε αρχείο ή φάκελο (στο context menu) θα πρέπει να βλέπετε το TakeOwnerShip.
Σβήσιμο κρυφού αρχείου π.χ. autorun.inf απο Conficker.X κλπ.

Ανοίγουμε το Σημειωματάριο γράφουμε τα επόμενα και το αποθηκεύουμε σαν
autodele.bat

@echo off

set drv=u:\

attrib -A -H -S -R %drv%\autorun.inf
del \\.\%drv%\autorun.inf\"lpt3.This folder was created by Flash_Disinfector"
rd %drv%\autorun.inf